کتاب اسطوره ی عصیان

اثر ارنستو چه گوارا از انتشارات گل آذین - مترجم: اسدالله امرایی-ادبیات آرژانتین