کتاب اطلس

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات گمان - مترجم: احمد اخوت-ادبیات آرژانتین

En el grato decurso de nuestra residencia en la tierra nos dice Borges en el prólogo de este hermoso libro, "María Kodama y yo hemos recorrido y saboreado muchas regiones, que sugirieron muchas fotografías y muchos textos... Este libro no consta de una serie de textos ilustrados por fotografías o de una serie de fotografías explicadas por un epígrafe. Cada título abarca una unidad, hecha de imágenes y de palabras. Descubrir lo desconocido no es una especialidad de Simbad, de Erico el Rojo o de Copérnico.


خرید کتاب اطلس
جستجوی کتاب اطلس در گودریدز

معرفی کتاب اطلس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اطلس


 کتاب بازداشتگاه
 کتاب دره ی آسیاب
 کتاب Love in the Time of Cholera
 کتاب One Hundred Years of Solitude
 کتاب Memories of My Melancholy Whores
 کتاب The Aleph