کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

اثر ارنستو چه گوارا از انتشارات طلایه پرسو - مترجم: شهره ایزدی-ادبیات آرژانتین

Guevaras best-known presentation of the political tasks and challenges in leading the transition from capitalism to socialism. Includes Castros 1987 speech on the 20th anniversary of Guevaras death.


خرید کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا
جستجوی کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا در گودریدز

معرفی کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا


 کتاب ترجمه
 کتاب کتاب نانوشته
 کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا
 کتاب جاسوس زمان
 کتاب گوشت لطیف است
 کتاب ریاضی حتی در سوپ