کتاب در جستجوی فردی

اثر آریل دورفمن از انتشارات لوح فکر - مترجم: عبدالله کوثری-ادبیات آرژانتین