کتاب زیباترین غریق جهان همراه با دوازده داستان

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات سبزان - مترجم: رضا دادویی-ادبیات آرژانتین