بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب اطلس

کتاب اطلس

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات گمان


 کتاب درد و آرزوی دگر نخواهد بود

کتاب درد و آرزوی دگر نخواهد بود

اثر اسوالدو سوریانو از انتشارات نشر گویا


 کتاب خانواده های روان تنی

کتاب خانواده های روان تنی

اثر مجموعه ی نویسندگان-سالوادور مینوچین از انتشارات ارجمند


 کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان

کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان

اثر توماس چامورو پرموزیک از انتشارات ارجمند


 کتاب کسب و کار هوشیار

کتاب کسب و کار هوشیار

اثر فرد کافمن از انتشارات آموزه


 کتاب خود خوار

کتاب خود خوار

اثر روکه لاراکی از انتشارات نیماژ


 کتاب ترجمه

کتاب ترجمه

اثر پابلو د سانتیس از انتشارات آگه


 کتاب کتاب نانوشته

کتاب کتاب نانوشته

اثر علی شاهی از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

اثر ارنستو چه گوارا از انتشارات طلایه پرسو


 کتاب جاسوس زمان

کتاب جاسوس زمان

اثر مارسلو فیگراس از انتشارات آگه