بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب Love in the Time of Cholera

کتاب Love in the Time of Cholera

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب One Hundred Years of Solitude

کتاب One Hundred Years of Solitude

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب Memories of My Melancholy Whores

کتاب Memories of My Melancholy Whores

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب The Aleph

کتاب The Aleph

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات معیار علم


 کتاب یک فصل از زندگی نقاش منظره

کتاب یک فصل از زندگی نقاش منظره

اثر سزار آیرا از انتشارات نوش آفرین


 کتاب النا می داند

کتاب النا می داند

اثر کلودیا پینیرو از انتشارات قصه باران


 کتاب خرافات سودآور و داستان های دیگر

کتاب خرافات سودآور و داستان های دیگر

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات قصه باران


 کتاب نام ها و پیکرها

کتاب نام ها و پیکرها

اثر آلخاندرا پیزارنیک از انتشارات ناهید


 کتاب پنج درس در تئوری روان کاوی ژک لکان

کتاب پنج درس در تئوری روان کاوی ژک لکان

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات نگاه


 کتاب واقعیت نویسنده

کتاب واقعیت نویسنده

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات خزه