بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب تا ماه اوت

کتاب تا ماه اوت

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات آریابان


 کتاب بیوه ی چینگ،دزد دریایی

کتاب بیوه ی چینگ،دزد دریایی

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات قدیانی


 کتاب تاریخ جهانی بدنامی

کتاب تاریخ جهانی بدنامی

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نیماژ


 کتاب تصویر خوانی

کتاب تصویر خوانی

اثر آلبرتو منگوئل از انتشارات ماهی


 کتاب هیستری از فروید تا لاکان

کتاب هیستری از فروید تا لاکان

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات روشنگاه


 کتاب Labyrinths

کتاب Labyrinths

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات کاج بوک


 کتاب استپ سرخ

کتاب استپ سرخ

اثر ژوزف کسل از انتشارات ناهید


 کتاب انقلاب معنا

کتاب انقلاب معنا

اثر فرد کافمن از انتشارات اورنگ


 کتاب تاریخ کتابخوانی

کتاب تاریخ کتابخوانی

اثر آلبرتو منگوئل از انتشارات هرمس


 کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر

کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر

اثر خولیو کورتاسار از انتشارات خوب