بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب واقعیت نویسنده

کتاب واقعیت نویسنده

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات خزه


 کتاب شهر در جهان اسلام

کتاب شهر در جهان اسلام

اثر الگ گرابار از انتشارات بصیرت


 کتاب موسیقی در جهان اسلام

کتاب موسیقی در جهان اسلام

اثر آمون شیلوا از انتشارات بصیرت


 کتاب مسافر، برج، کرم

کتاب مسافر، برج، کرم

اثر آلبرتو منگوئل از انتشارات ترجمان


 کتاب کودک من : جنگل

کتاب کودک من : جنگل

اثر لورنا سیمینوویچ از انتشارات تاووس


 کتاب کودک من :حیوانات وحشی

کتاب کودک من :حیوانات وحشی

اثر لورنا سیمینوویچ از انتشارات تاووس


 کتاب کودک من : باغچه

کتاب کودک من : باغچه

اثر لورنا سیمینوویچ از انتشارات تاووس


 کتاب گمان کردن رویا دیدن و نوشتن

کتاب گمان کردن رویا دیدن و نوشتن

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات فرزان روز


 کتاب چرا اشتباهاتمان را تکرار می کنیم؟

کتاب چرا اشتباهاتمان را تکرار می کنیم؟

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات بینش نو


 کتاب کتاب رنج و عشق

کتاب کتاب رنج و عشق

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات دنیای اقتصاد