کتاب کسب و کار هوشیار

اثر فرد کافمن از انتشارات آموزه - مترجم: فرح رادنژاد-ادبیات آرژانتین
خرید کتاب کسب و کار هوشیار
جستجوی کتاب کسب و کار هوشیار در گودریدز

معرفی کتاب کسب و کار هوشیار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کسب و کار هوشیار


 کتاب اطلس
 کتاب درد و آرزوی دگر نخواهد بود
 کتاب خانواده های روان تنی
 کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان
 کتاب کسب و کار هوشیار
 کتاب خود خوار